مجمع عمومی عادی سالیانه وطوبی

اخبار
مجمع عمومی عادی سالیانه وطوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی مورخ 28 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.

سود خالص این شرکت طی سال مالی 1399 برابر با 2،188،912 میلیون ریال و سود نقدی مصوب برابر 1،045،756 میلیون ریال می‌باشد.